Portfel projektów

Opracuj plan rozwoju Twojej organizacji.
Weryfikuj na bieżąco nakłady i efekty inwestycji.
Wybieraj najlepsze i możliwe do realizacji inwestycje.

Cel

Określenie planu rozwoju organizacji, poprzez wybór najbardziej wartościowego zestawu (portfela) projektów, dopasowanego do modelu biznesowego i strategii organizacji, uwzględniając ograniczenia (budżetowe, kompetencyjne), zależności między projektami oraz oczekiwane efekty z realizacji inwestycji.

Funkcjonalności

Opracuj optymalny portfel projektów
Opracowanie zestawu projektów, które mają być realizowane w kolejnym roku budżetowym, uwzględniając:
 • projekty toczące się,
 • projekty zaproponowane do uruchomienia,
 • wartość projektów w kontekście modelu biznesowego i celów strategicznych organizacji,
 • ograniczenia budżetowe i kompetencyjne oraz zależności między projektami.
Zbuduj różne scenariusze portfela
Opracowanie różnych scenariuszy portfela projektów (np. scenariusz minimalistyczny, realistyczny, optymistyczny), uwzględniających różną wielkość i podział dostępnego budżetu i kompetencji.

Wybór finalnego zestawu projektów do realizacji w kolejnym roku budżetowym.
Zidentyfikuj zapotrzebowanie na finanse
Określenie wielkości budżetu na inwestycje wymaganego do realizacji wybranych projektów w kolejnych latach, w podziale na obszary biznesowe, uwzględniając zarówno projekty trwające, jak i nowe.
Zidentyfikuj zapotrzebowanie na kompetencje
Identyfikacja braków kompetencyjnych wymaganych do realizacji wybranych projektów w kolejnych miesiącach i latach, w podziale na obszary biznesowe i role, uwzględniając zarówno projekty trwające, jak i nowe.

Cel

Ciągła weryfikacja, czy poszczególne inwestycje w organizacji realizują strategię i dostarczają zakładane efekty, w uzgodnionych terminach i przy uzgodnionych nakładach.

Funkcjonalności

Kontroluj projekty na bieżąco
Bieżąca weryfikacja stanu realizacji projektów w zakresie:
 • osiągania kamieni milowych i terminowości zakończenia projektów,
 • wydatków finansowych (planowanych, prognozowanych i rzeczywistych),
 • wykorzystania kompetencji (planowanego, prognozowanego i rzeczywistego),
 • ryzyk (szans i zagrożeń),
 • aktualności danych o stanie projektów.
Analizuj strukturę portfela
Bieżąca weryfikacja struktury portfela projektów, biorąc pod uwagę:
 • wpływ na realizację celów strategicznych,
 • wartość projektów i ryzyko związane z ich realizacją,
 • wielkość wydatków i wpływów, w podziale na kategorie projektów, obszary biznesowe (sponsorów), cele strategiczne etc.

Cel

Zapewnienie, iż organizacja ciągle realizuje najbardziej wartościowy zestaw projektów, dopasowany do modelu biznesowego i strategii organizacji, uwzględniający ograniczenia (budżetowe, kompetencyjne) i zależności między projektami.

Funkcjonalności

Analizuj propozycje nowych projektów
Analiza proponowanych do realizacji projektów, uwzględniając:
 • wartość projektów i ryzyko związane z ich realizacją,
 • dostępny budżet i kompetencje,
 • zależności między projektami.
Realizuj najlepsze projekty
Wybór najbardziej wartościowych i możliwych do realizacji projektów.