Produkt

Czy w Hadrone PPM można zarządzać projektami realizowanymi w trybie zwinnym (agile)?

Tak. W Hadrone PPM można zarządzać projektami o dowolnym cyklu wytwórczym, także zwinnym.

Jakimi projektami można zarządzać w Hadrone PPM?

Wszystkimi. Zarówno biznesowymi, jak i informatycznymi.

Kto w mojej organizacji może korzystać z oprogramowania Hadrone PPM?

Do typowych grup użytkowników Hadrone PPM zaliczają się osoby pełniące poniższe funkcje:

 • kadra menedżerska,
 • biuro projektów/portfela projektów,
 • sponsorzy projektów,
 • członkowie komitetów sterujących,
 • kierownicy projektów,
 • osoby zarządzające budżetem projektów,
 • osoby zarządzające kompetencjami wykorzystywanymi w projektach,
 • osoby zarządzające strategią,
 • członkowie zespołów projektowych (wewnętrzni i zewnętrzni),
 • administrator merytoryczny systemu.

Czym się różni konto specjalistyczne od konta powszechnego w Hadrone PPM?

Konto specjalistyczne w Hadrone PPM umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu i jest przeznaczone dla osób zarządzających zarówno całym portfelem projektów, jak i poszczególnymi projektami. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności i danych może zostać ograniczany uprawnieniami. Konta specjalistyczne są płatne.Konto powszechne w Hadrone PPM umożliwia raportowanie postępów prac w przypisanych projektach i jest przeznaczone dla członków zespołów realizujących projekty. Konta powszechne są bezpłatne.

Wdrożenie

Czy wdrożenie Hadrone PPM wiąże się z koniecznością wprowadzenia dodatkowych procesów i procedur?

Nie. To Ty decydujesz, w jakim zakresie chcesz wykorzystać funkcjonalności Hadrone PPM i w których obszarach warto wprowadzić/zmodyfikować procesy i procedury funkcjonujące w Twojej organizacji.

Czy przed wdrożeniem Hadrone PPM moi pracownicy muszą przejść specjalistyczne szkolenia z zarządzania portfelem projektów?

Nie. Proponowana przez nas metoda wdrożenia obejmuje zarówno naukę funkcjonalności narzędzia, jak i przekazanie wymaganej wiedzy merytorycznej dotyczącej metody zarządzania portfelem projektów.

Po wdrożeniu Hadrone PPM zidentyfikujesz ewentualne braki kompetencyjne w swoim zespole i będziesz mógł świadomie podjąć decyzję o zakresie ewentualnych szkoleń dodatkowych.

Jak długo trwa wdrożenie Hadrone PPM?

Dzięki wbudowanej metodzie zarządzania portfelem projektów, wdrożenie Hadrone PPM może być bardzo szybkie i trwać tylko 5 dni! Już po tak krótkim czasie organizacja będzie w stanie rozpocząć zarządzanie portfelem swoich projektów. W miarę posługiwania się rozwiązaniem i doskonalenia metod pracy, wykorzystywane będą kolejne, bardziej zaawansowane funkcjonalności oprogramowania i uzyskiwane będą dodatkowe korzyści.

Sposób wdrożenia Hadrone PPM opiera się na naszych doświadczeniach z realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych w organizacjach zarówno komercyjnych, jak i publicznych. Dzięki sprawdzonemu podejściu do wdrożenia możliwe jest osiągnięcie szybkich wyników i ograniczenie ryzyka niepowodzenia.

Napisz do nas, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć Hadrone PPM w 5 dni.

Jakie są wymagania dla środowiska informatycznego niezbędnego do zainstalowania programowania Hadrone PPM?

Do zainstalowania oprogramowania Hadrone PPM (przy zakupie w formie On-Premise) wymagane jest środowisko informatyczne zgodne z poniższą specyfikacją.
Serwer aplikacyjny:

 • Internet Information Services (IIS) w wersji 7.0

System zarządzania bazą danych:

 • Microsoft SQL Server w wersji 2008

Rozmiar wolumenu danych:

 • aplikacja – 100MB (z wyłączeniem przestrzeni do przechowywania załączników)
 • baza danych – 50MB

Sprzęt:

 • serwerowy system operacyjny – Windows Server 2008
 • pamięć operacyjna RAM – 8GB

Klient aplikacji:

 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 (lub wyższej)

W jaki sposób mogę kupić Hadrone PPM?

Oprogramowanie Hadrone PPM może zostać zakupione w dwóch modelach:

 • SaaS – oprogramowanie jest utrzymywane przez nas, a klient otrzymuje dostęp do własnej instancji poprzez dedykowany adres WWW,
 • On-Premise – oprogramowanie jest instalowane i utrzymywane w środowisku klienta.

Wsparcie powdrożeniowe

Co obejmują usługi aktualizacji dla Hadrone PPM?

Usługi aktualizacji obejmują udostępnianie nowych wersji oprogramowania Hadrone PPM i usuwanie zgłoszonych błędów w oprogramowaniu na warunkach określonych w „Procedurze zgłaszania i obsługi niezgodności w oprogramowaniu Hadrone”.

Usługi aktualizacji są kupowane na okres 1 roku i mogą być przedłużane co roku. W przypadku zakupu oprogramowanie w formie „on-premise” usługi aktualizacji są dodatkowo płatne. W przypadku zakupu oprogramowanie w formie „SaaS” usługi aktualizacji są wliczone w koszt zakupu usługi.

Szczegółowe warunki świadczenia usług aktualizacji są określone w umowie licencyjnej na oprogramowanie Hadrone.

Co obejmuje gwarancja na Hadrone PPM?

Gwarancja obejmuje usuwanie zgłoszonych błędów w oprogramowaniu na warunkach określonych w „Procedurze zgłaszania i obsługi niezgodności w oprogramowaniu Hadrone”.

Gwarancja jest udzielana na okres 1 roku od daty zakupu licencji. Gwarancja dotyczy tej wersji oprogramowania, która została zakupiona. Koszt gwarancji jest zawarty w cenie licencji.

Szczegółowe warunki gwarancji są określone w umowie licencyjnej na oprogramowanie Hadrone.

Czy mogę liczyć na dodatkowe wsparcie powdrożeniowe, związane z wykorzystaniem Hadrone PPM?

Tak. My oraz nasi partnerzy chętnie zaoferują Tobie dodatkowe usługi, które pozwolą zmaksymalizować korzyści wynikające z wykorzystywania Hadrone PPM.
Dodatkowe usługi mogą obejmować m.in.:

 • szkolenia z zarządzania projektem i portfelem projektów,
 • wsparcie w zakresie opisywania portfela projektów,
 • modelowanie procesów, procedur i organizacji w zakresie zarządzania portfelem projektów,
 • modelowanie celów strategicznych organizacji,
 • modelowanie kompetencji,
 • integrację z systemami zewnętrznymi:
  • system księgowy / hurtowania danych,
  • repozytoria dokumentów (np. SharePoint, GoogleDrive, OneDrive)
  • systemy do rejestracji czasu pracy.

Zostań partnerem

Zadaj pytanie

Produkt

Czy dane dotyczące aktualnego wykonania budżetu można importować do oprogramowania Hadrone z systemów zewnętrznych (np. ERP)?

TAK. Hadrone umożliwia integracje z systemami zewnętzrnymi, za pomocą mechanizmu „web service”, z których mogą być pobierane różnego rodzaju dane, w tym dane finansowe pozwalające na zaprezentowanie aktualnego wykonania planu finansowego, w podziale na usługi i klientów.

W jaki sposób w oprogramowaniu Hadrone można analizować koszty?

Dzięki wykorzystaniu w Hadrone koncepcji zarzadzania usługami, koszty IT można analizować w wielu perspektywach:

 • koszty usługi IT biznesowych,
 • koszty usług IT technicznych w podziale na warstwy środowiska IT,
 • koszty IT w podziale na kategorie (np. wynagrodzenia, usługi firm zewnętrznych, pomieszczenia, amortyzacja) – kategorie kosztów można konfigurować,
 • koszty usług IT bezpośrednie, pośrednie i pełne,
 • koszty usług IT w podziale na klientów.

Hadrone umożliwia przeglądanie kosztów od wartości zagregowanych do szczegółowych, a sama analiza kosztów jest o wiele łatwiejsza dzięki graficznemu trybowi prezentacji danych.

Czy w oprogramowaniu Hadrone koszty IT można alokować na klientów usług IT?

TAK. Dzięki strukturze danych w systemie w łatwej graficznej formie można szybko przeanalizować skąd koszty wynikają, to znaczy jakie elementy środowiska IT, w jakiej części i dlaczego zostały przypisane danemu Klientowi usługi.

W jaki sposób planowane są koszty poszczególnych usług IT?

Koszt danej usługi obliczany jest w systemie jako suma kosztu koszt bezpośredniego danej usługi IT oraz odpowiednio przypisanych części kosztów usług podrzędnych, które są wymagane dla świadczenia danej usługi (koszty pośrednie). Koszty są przypisywane przy zastosowaniu konfigurowalnego mechanizmu przypisywania oraz na bazie odpowiednio zdefiniowanych relacji pomiędzy usługami.

Czy w oprogramowaniu Hadrone można planować koszty IT?

Tak. W Hadrone istnieje funkcjonalność zarządzania planami finansowymi. Definiuje się taki plan na dany rok w podziale na kwartały lub miesiące, zatwierdza się go, a następnie raportuje jego wykonanie.

Czy w oprogramowaniu Hadrone można określać odpowiedzialność za dostarczanie usług IT?

TAK. W Hadrone można definiować podmioty odpowiedzialne za świadczenie poszczególnych usług (biznesowych, technicznych, dostawców zewnętrznych) oraz podmioty będące odbiorcami poszczególnych usług biznesowych i technicznych.

Dodatkowo w Hadrone można przypisywać poszczególnym osobom role związane z odpowiedzialnością za świadczenie usług.

Czy w oprogramowaniu Hadrone można definiować relacje pomiędzy usługami IT?

TAK. W Hadrone pomiędzy poszczególnymi usługami, zdefiniowanymi w różnych warstwach środowiska IT lub w tej samej warstwie, definiuje się relacje. Relacje te mają podstawowe znaczenie dla pozostałych funkcjonalności systemu. Dla przykładu określona usługa IT biznesowa może być złożona z kilku usług IT technicznych (np. aplikacyjnych), a z kolei dla prawidłowego funkcjonowania określonej usługi aplikacyjnej konieczne jest wskazanie kolejnych usług technicznych, które są niezbędne dla jej funkcjonowania. W innym module systemu obliczane i aktualizowane są automatycznie koszty usług IT właśnie poprzez wykorzystanie zdefiniowanych relacji oraz konfigurowanych odpowiednio mechanizmów alokacji kosztów poszczególnych usług.

Jakiego typu usługi można definiować w oprogramowaniu Hadrone?

W Hadrone można zdefiniować wiele typów usług, funkcjonujących w różnych warstwach środowiska IT. Dla przykładu z perspektywy wartości usług IT dla Biznesu, można zdefiniować:

 • usługi IT biznesowe, czyli takie, które są użyteczne z perspektywy odbiorcy biznesowego (jednostka organizacyjna w tym samym przedsiębiorstwie lub firma zewnętrzna),
 • usługi IT techniczne, czyli takie, które są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania usług IT biznesowych,
 • usługi dostawców zewnętrznych, wymagane do prawidłowego funkcjonowania usług IT biznesowych i technicznych.

Z perspektywy warstw środowiska IT w jakich funkcjonują poszczególne usługi IT, można definiować:

 • usługi zaplecza technicznego (zasilanie podstawowe, zasilanie zapasowe, zasilanie awaryjne, usługi związane z zapewnieniem temperatury w pomieszczeniach technicznych…),
 • usługi sprzętowo systemowe (platformy serwerowe określonych technologii i producentów, pogrupowane ze względu na ich wymaganą dostępność, typ technologii czy też dostawcę, który odpowiada za utrzymanie urządzeń…),
 • usługi przetwarzania danych (odpowiednio pogrupowane środowiska baz danych wykorzystywane przez różne aplikacje),
 • usługi aplikacyjne (zarówno dla aplikacji interakcyjnych jak i wsadowych),
 • inne…

W systemie Hadrone można dowolnie tworzyć warstwy środowiska, w których będą definiowane usługi IT. Struktura i liczba zdefiniowanych warstw powinna wynikać z architektury środowiska IT odzwierciedlanego w systemie.

Wdrożenie

Jakie są wymagania dla środowiska informatycznego niezbędnego do zainstalowania programowania Hadrone?

Do zainstalowania oprogramowania Hadrone wymagane jest środowisko informatyczne zgodne z poniższą specyfikacją:

 • Serwer aplikacyjny:
  • Internet Information Services (IIS) w wersji 7.0,
 • System zarządzania bazą danych:
  • Microsoft SQL Server w wersji 2008,
 • Rozmiar wolumenu danych:
  • aplikacja – 100MB (z wyłączeniem przestrzeni do przechowywania załączników),
  • baza danych – 50MB,
 • Sprzęt:
  • serwerowy system operacyjny – Windows Server 2008,
  • pamięć operacyjna RAM – 8GB,
 • Klient aplikacji:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 (lub wyższej).

W jakich krokach przebiega wdrożenie oprogramowania Hadrone?

Wdrożenie systemu może przebiegać w następujących krokach:

 • merytoryczne przygotowanie zespołu Klienta do realizacji prac projektowych.
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania Hadrone,
 • opracowanie katalogu usług IT oraz modelu kosztów usług IT,
 • wprowadzenie danych do systemu,
 • integracja oprogramowania z innymi systemami w celu automatycznej aktualizacji danych,
 • szkolenie użytkowników oprogramowania.

Jak długo może trwać wdrożenie oprogramowania Hadrone?

W zależności od wielkości i złożoności środowiska IT, wdrożenie może trwać od 1 do 4 miesięcy.

W jaki sposób można dogłębnie poznać funkcjonalności oprogramowania Hadrone przed jego zakupem?

Proponujemy w tym celu warsztat z wykorzystaniem oprogramowania Hadrone, którego celem jest:

 • przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej dla opracowania katalogu usług IT oraz dla opracowania modelu kosztów usług IT z zastosowaniem oprogramowania Hadrone,
 • identyfikacja przykładowej usług IT biznesowej w wybranym obszarze biznesowym Klienta oraz usług IT technicznych, wspierających usługę IT biznesową,
 • opracowanie opisów zidentyfikowanych usług IT,
 • opracowanie modelu kosztów dla wybranych usług IT,
 • przeprowadzenie prezentacji rezultatów warsztatu.

Wsparcie powdrożeniowe

Co obejmują usługi aktualizacji?

Usługi aktualizacji obejmują udostępnianie nowych wersji oprogramowania Hadrone i usuwanie zgłoszonych błędów w oprogramowaniu na warunkach określonych w „Procedurze zgłaszania i obsługi niezgodności w oprogramowaniu Hadrone”.

Usługi aktualizacji są kupowane na okres 1 roku i mogą być przedłużane co roku. Usługi aktualizacji są dodatkowo płatne.

Szczegółowe warunki świadczenia usług aktualizacji są określone w umowie licencyjnej na oprogramowanie Hadrone.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje usuwanie zgłoszonych błędów w oprogramowaniu na warunkach określonych w „Procedurze zgłaszania i obsługi niezgodności w oprogramowaniu Hadrone”.

Gwarancja jest udzielana na okres 1 roku od daty zakupu licencji. Gwarancja dotyczy tej wersji oprogramowania, która została zakupiona. Koszt gwarancji jest zawarty w cenie licencji.

Szczegółowe warunki gwarancji są określone w umowie licencyjnej na oprogramowanie Hadrone.

Jaki jest zakres oferowanego wsparcia powdrożeniowego dla oprogramowania Hadrone?

W ramach wsparcia powdrożeniowego oferujemy naszym Klientom:

 • gwarancję na oprogramowanie Hadrone,
 • usługę dostępu do aktualizacji (nowych wersji) Hadrone,
 • wsparcie telefoniczne oraz poprzez email dla użytkowników oprogramowania.

Dodatkowo partnerzy Hadrone oferują konsultacje w zakresie analizy i wdrożenia usprawnień w zakresie katalogu usług IT i modelu kosztowego dla usług IT.

Zadaj pytanie

Zostań partnerem

Partnerzy

PARTNERZY WDROŻENIOWI:

 valway ct-partners

PARTNER TECHNOLOGICZNY:

microsoft