HadroneTM

Warunki i zasady

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie, np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. HADRONE zbierała i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością na potrzeby realizacji różnych usług i produktów, wskazanych poniżej.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim w HADRONE można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hadrone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-730) przy Al. Wilanowskiej 261 (dalej jako „HADRONE”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z HADRONE:

 • kierując korespondencję na adres: Hadrone Sp. z o.o., Aleja Wilanowska 261, 02-730 Warszawa
 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: ado@hadrone.com

 

W jakim celu HADRONE przetwarza Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzanie Państwa danych związane jest głównie z rozwojem i dostarczaniem produktów oraz świadczeniem usług oferowanych przez HADRONE, w tym w szczególności:

 • rozwojem i dystrybucją oprogramowania Hadrone PPM i Hadrone SPM,
 • usługami wdrożeniami i utrzymaniowymi związanymi z w/w oprogramowaniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowny, które są wykonywane na życzenie klienta,
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 • w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, HADRONE jest uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HADRONE lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności są:
  • przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • badanie satysfakcji klientów,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
  • wewnętrzne cele administracyjne HADRONE, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego HADRONE.

 

Komu HADRONE może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na HADRONE obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów banku lub strony trzeciej.

 

Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a HADRONE. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby na adresy wskazane w pkt. 2.

 

Jak długo HADRONE będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy z HADRONE - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na HADRONE w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez HADRONE;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów HADRONE stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy HADRONE przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od HADRONE Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez bank dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. HADRONE przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

 • z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • od osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

W odniesieniu do danych osobowych dotyczące przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 

W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

HADRONE nie profiluje danych osobowych klientów oraz nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zobacz nasze produkty

HadroneTM PPM

All projects. One place

Zarządzanie portfelem projektów i projektami

Hadrone PPM umożliwia zaplanowanie, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną ich realizację i bieżące monitorowanie.

Więcej

HadroneTM SPM

All services & costs. Visualised

Zarządzanie katalogiem i kosztami usług

Hadrone SPM umożliwia modelowanie i wizualizację katalogu oraz kosztów usług świadczonych klientom wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie monitorowanie kosztów rzeczywistych i śledzenie odchyleń.

Więcej