Portfel projektów

Monitoruj na bieżąco harmonogramy, wydatki, ryzyka i wykorzystanie zasobów.
Wybieraj najlepsze i możliwe do realizacji inwestycje.
Opracuj długoterminowy plan rozwoju Twojej organizacji.

Cel

Ciągła weryfikacja, czy poszczególne projekty są realizowane na czas, w budżecie i czy realizują strategię organizacji oraz czy istnieją ryzyka dla osiągnięcia celów projektów.

Funkcjonalności

Kontroluj projekty na bieżąco
Bieżąca weryfikacja stanu realizacji projektów w zakresie:
 • osiągania kamieni milowych i terminów zakończenia projektów,
 • wydatków (planowanych, rzeczywistych i prognozowanych),
 • wykorzystania zasobów ludzkich (planowanego, rzeczywistego i prognozowanego),
 • ryzyk (szans i zagrożeń),
 • roadmapy całego portfela projektów,
 • aktualności danych o stanie projektów.
Analizuj portfel projektów
Bieżąca analiza całego portfela projektów, biorąc pod uwagę:
 • wydatki na realizację projektów w czasie, w podziale na kategorie projektów, kategorie wydatków, obszary budżetowe, wykonawców etc.
 • wpływ projektów na realizację celów strategicznych,
 • wartość projektów i ryzyko związane z ich realizacją.

Cel

Zapewnienie, iż organizacja ciągle realizuje najbardziej wartościowy zestaw projektów, dopasowany do modelu biznesowego i strategii organizacji, uwzględniający ograniczenia (budżetowe, kompetencyjne) i zależności między projektami.

Funkcjonalności

Analizuj propozycje nowych projektów
Analiza proponowanych do realizacji projektów, uwzględniając:
 • wartość projektów i ryzyko związane z ich realizacją,
 • dostępny budżet i kompetencje,
 • zależności między projektami.
Realizuj najlepsze projekty
Wybór najbardziej wartościowych i możliwych do realizacji projektów.

Cel

Określenie planu rozwoju organizacji, poprzez wybór najbardziej wartościowego zestawu (portfela) projektów, dopasowanego do modelu biznesowego i strategii organizacji, uwzględniając ograniczenia budżetowe, zależności między projektami oraz oczekiwane efekty z realizacji inwestycji.

Funkcjonalności

Opracuj optymalny portfel projektów
Opracowanie zestawu projektów, które mają być realizowane w wybranych latach budżetowych, uwzględniając:
 • projekty toczące się,
 • projekty zaproponowane do uruchomienia,
 • wartość projektów w kontekście modelu biznesowego i celów strategicznych organizacji,
 • ograniczenia budżetowe oraz zależności między projektami.
Zbuduj różne scenariusze portfela
Opracowanie różnych scenariuszy portfela projektów (np. scenariusz minimalistyczny, realistyczny, optymistyczny), uwzględniających różną wielkość i podział dostępnego budżetu.

Wybór finalnego zestawu projektów do realizacji w wybranych latach.
Zidentyfikuj zapotrzebowanie na finanse
Określenie wielkości budżetu na inwestycje wymaganego do realizacji wybranych projektów w kolejnych latach, w podziale na obszary biznesowe, uwzględniając zarówno projekty trwające, jak i nowe.